Inschrijven

Data

 • November
  • 7 - Start aanmelden met voorrang
 • December
  • 23 - Einde aanmelden met voorrang
 • Februari
  • 6 - INFOAVOND om 19u
  • 28 - Start aanmelden
 • Maart
  • 21 - Einde aanmelden
 • April
  • 21 - Verzenden toewijzingsresultaat
  • 24 - Start inschrijvingsperiode met ticket
 • Mei
  • 15 - Einde inschrijvingsperiode met ticket
  • 23 - Start vrije inschrijvingsperiode

Beschikbare plaatsen schooljaar 2023-2024 (klik op onderstaande link)

Wanneer je kiest voor onze school kan je alle praktische informatie terugvinden op deze website. Heb je nog verdere vragen over onze school? Contacteer ons dan via T 03 886 57 09. Wij geven je graag meer uitleg.

Procedure inschrijvingen

Voor alle scholen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt éénzelfde inschrijvings-procedure .

Meer info kan je ook nog terugvinden op de website van de gemeente Willebroek.

Tijdlijn inschrijvingsperiode

Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen, broers/zussen en kinderen van personeel – opgelet: enkel voor kinderen van geboortejaar 2021!

Inschrijving voorrangsgroepen, broers/zussen en kinderen van personeel – enkel voor kinderen van geboortejaar 2021. Ouders kunnen hun kinderen rechtstreeks inschrijven op onze school.

MAAK EEN AFSPRAAK MET HET SECRETARIAAT OP 03 886 57 09
OF MAIL NAAR: INFO@SINTJORISBLAASVELD.BE

Inschrijvingsperiode: van maandag 7 november 2022 tot en met vrijdag 23 december 2022.

 • effectieve broers en zussen (2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en –zussen (1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben
 • kinderen van personeel.

De overige broers/zussen én kinderen van personeel, die niet van geboortejaar 2021 zijn en bijgevolg ouder zijn, schrijven we niet in, maar melden aan met de aanmeldingen die starten op di 28 februari 2023.

Een inschrijving is gerealiseerd op het moment van ondertekening voor akkoord van de ouders van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Nieuwe inschrijvingen > reguliere aanmeldingsperiode alle kinderen (geboortejaar 2021 en ouder)

Onze school werkt met een digitaal aanmeldingssysteem dat alle scholen van de gemeente Willebroek gebruiken voor zowel instappers als kinderen die van school veranderen. De gemeente brengt ouders op de hoogte wanneer het aanmeldingsmoment start. (maart/april) Informatie hierover wordt eveneens via onze website en via de informatieborden aan de scholen bekend gemaakt.
Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, want bij foute informatie verlies je het recht op inschrijven, dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.

 • De Vlaamse tijdlijn voor de reguliere aanmeldingen starten op di 28/02/2023 (9u) t/m di 21/03/2023 (16u)
  • Verzenden toewijzingsresultaat: uiterlijk op vr 21/04/2023
  • Inschrijvingsperiode aangemelde kinderen met ticket: ma 24/04/2023 t/m ma 15/05/2023
  • Vrije inschrijvingen: vanaf di 23/05/2023 (9u)

Criteria aanmelding :

 • schoolvoorkeur: onbeperkt aantal scholen opgeven, volgorde is belangrijk, keuze rangschikken
 • afstand tot de woonplaats: de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de vestigingsplaats

Na de digitale aanmelding ontvang je van de gemeente een bevestigingsmail.
Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend volgens het criterium school van 1ste keuze gevolgd door de afstand van het domicilieadres tot de school of de vestigingsplaats. Indien je kind gunstig gerangschikt is, brengt de gemeente je schriftelijk op de hoogte gebracht van het inschrijvingsmoment.

Inschrijven aangemelde kinderen: maand mei
Inschrijven tijdens het schooljaar voor een volgend schooljaar kan slechts vanaf een door het LOP bepaalde datum. Informeer vooraf best even naar de beschikbare plaats(en) in de gewenste klas(sen).

Alle inschrijvingen gebeuren na telefonische afspraak. Je kind is pas ingeschreven als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Alleen ouders of voogd kunnen inschrijven.
Bij de inschrijving dien je een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het betreft een document met daarop het rijksregisternummer.
Je kind kan maar in één school ingeschreven zijn.

Zie je achteraf toch af van de inschrijving verwittig ons dan, mogelijk kunnen we een andere ouder op de wachtlijst blij maken.

Wanneer je je kind inschrijft in de kleuterschool betekent dit automatisch dat hij/zij doorgroeit naar de lagere school.

Capaciteit
Wegens beperkte infrastructuur, die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, heeft het schoolbestuur een maximumcapaciteit bepaald :

 • 25 kinderen per geboortejaar in kleuterschool Tuimeling.
 • 50 kleuters per geboortejaar in kleuterschool Hinxelaar
 • 75 kinderen per leerjaar in de lagere school

In geval van zittenblijvers kan hierop een afwijking mogelijk zijn.

Weigeren
Eens de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd.
Je ontvangt een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.
Elke geweigerde leerling wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.
Indien er een plaats vrij komt contacteren we je zo snel mogelijk, vervalt het weigeringsdocument en is je kind ingeschreven.

Instapregeling

KLEUTERS
Kleuters kunnen pas met de kleuterschool starten vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapmomenten zijn beperkt.

Instapmomenten :

 • de eerste dag na de grote vakantie
 • de eerste dag na de herfstvakantie
 • de eerste dag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de eerste dag na de krokusvakantie
 • de eerste dag na de paasvakantie
 • na Hemelvaart

Zindelijk zijn op het instapmoment is geen voorwaarde, het zou echter wel fijn zijn mocht je kind al enige notie hebben. Dit staat de kleuterjuf toe om enige activiteit aan te bieden. Zindelijkheidstraining is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Bij problemen op school wil de juf in overleg met de ouders bekijken welke mogelijkheden er zijn om het proces mee te ondersteunen bv. door het aanreiken van een zindelijkheidstas. De school is geen voorstander van pamper-broekjes.

LAGERE SCHOOL
Voor een eventuele schoolverandering plaats heeft, gebeuren een aantal acties :

 • telefonisch contact met de vorige school;
 • opvragen van rapporten (eventueel van toetertest);
 • eventueel afname van bijkomende testen indien nodig.
 • verkennend gesprek met directeur

Eerst ontvang je alle noodzakelijke informatie, daarna kan de echte inschrijving gebeuren. Inschrijven in een bepaalde klas gebeurt steeds onder voorbehoud in afwachting van de resultaten van de testen.

In de lagere school bepaalt de directie in samenspraak met de leerkrachten de klasverdeling. We streven hierbij altijd naar heterogene klasgroepen.

Tweelingen worden vanaf de start in de lagere school opgesplitst wanneer er twee klassen zijn. Dit stimuleert de ontplooiing van elk individu. Indien er hierover met de ouders betwistingen zijn, is het advies van de klassenraad hierbij doorslaggevend.

De samenstelling van de klassen in de lagere school wordt herschikt bij de aanvang van een nieuwe graad dit wil zeggen naar 1ste, naar 3de en naar 5de leerjaar. In de mate van het mogelijke rekening houden we met de opgebouwde vriendschappen.
Uitzonderlijk en indien noodzakelijk herschikken we een leerjaar op een ander moment.