Organisatie

De school als organisatie: scholengroep, LAC, schoolraad, werkgroepen, vrijwilligers

Katholieke scholengroep regio Mechelen KITOS

KITOS staat voor
K = Kwaliteit
  = Katholiek
I = het Individu, de leerling staat centraal
  = Innovatie
T = Talentgericht
O = Openheid
  = Onderwijs
S = Solidariteit

De Vrije Basisschool Sint-Joris maakt sinds 18 februari 2017 deel uit van de scholengroep die de naam ‘KITOS’ kreeg. Het nieuwe schoolbestuur ontfermt zich over 4 secundaire en 9 basisscholen. Tot deze groep behoren ook :

  • Volgende basisscholen : Vrije kleuter & lagere school De Basis, Montessorischool uit Duffel, Vrije Basisschool Sint-Jan uit Tisselt, Vrije Basisschool DE HAM en Ursulinen uit Mechelen, Vrije Basisschool Sint-Lambertus uit Muizen.
  • Secundaire scholen : het Sint-Norbertusinstituut (SNOR), COLOMAplus, Ursulinen en Hagelstein Mechelen
  • HBO5 Verpleegkunde uit Duffel en de peda Rooienberg uit Duffel.

Met de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein vormt de nieuwe vzw een personele unie. Basisschool Ursulinen Mechelen, Ursulinen Mechelen secundair, College Hagelstein en de Basisschool Hagelstein zullen binnenkort inkantelen in de nieuwe vzw.

Elke school behoudt zijn eigen identiteit, opvoedingsproject en werking. De bestuurlijke schaalvergroting ondersteunt en versterkt onze school met een kwaliteitsvolle omkadering. Algemeen directeur van de scholengroep is de heer Francis Van Caer.

Lokaal Advies Comité

Lokale verankering is er met het Lokaal Advies Comité (LAC). Hierin zetelen vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, schoolraad en de verschillende werkgroepen. Directie, ouders, personeel en externen zitten samen rond de tafel om voorstellen voor wijziging in de organisatie, investeringen en de werking van de verschillende werkgroepen transparant te bespreken. Elementen vanuit en voorstellen aan de raad van bestuur krijgen hier een plaats.

Werkgroepen

De werkgroepen vormen dan weer de basis voor het LAC.
Elke werkgroep bestaat uit een verantwoordelijke van het LAC, een afvaardiging van de leerkrachten/personeel en ouders. De werkgroepen vormen een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van onze school en voorzien ons van de noodzakelijke financiële middelen.

Engagement voor een werkgroep Mosselfeesten betekent bijwonen van een drietal vergaderingen ter voorbereiding van, deelname aan en verantwoordelijkheden opnemen tijdens de activiteit. Dit jaar wordt deze activiteit geschrapt wegens COVID-19.

De werkgroep Onderhoud (speelplaatsen) geeft mee vorm aan het nieuw concept en inrichting van onze speelplaatsen.

Engagement in de werkgroep Computer betekent deelname aan een tweetal werkavonden (ICT).

De werkgroep Logistieke ondersteuning en catering staat in voor het goede verloop van het schoolevenement.

De werkgroep Actieve School krijgt dit schooljaar invulling door o.a. de recepties nieuwjaar & 6de leerjaar, Rode-neuzenactie en houdt een vinger aan de pedagogische pols.
Een kriebelteam kan ingeschakeld worden indien de noodzaak zich voordoet bij een hardnekkig luizenprobleem.

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school is er geen ouderraad wegens gebrek aan kandidaten.

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouder-, personeelsgeleding en de lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Onze school beschikt momenteel niet over een schoolraad daar alle zetelende ouders ontslag namen en er geen opvolgers waren. Via directie, Lokaal AdviesComité of de werkgroep Actieve School kunnen beleidsvragen bespreekbaar gemaakt worden.

Leerlinggerichte of leerkrachtgerichte vragen bespreken ouders best met de respectievelijke leerling, leerkracht of directie.

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren en te verzekeren.
De vzw heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van schade aan derden veroorzaakt door de vrijwilliger en lichamelijke schade van de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van een activiteit.

Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

Voor bepaalde terugkerende opdrachten kan een vrijwilligerscontract worden afgesloten en betalen we eventueel een vergoeding uit bij de uitvoering van het welomschreven vrijwilligerswerk of de vergoeding van gemaakte kosten.