Opvoedingsproject

Onze basisschool is een christelijk geïnspireerde basisschool, heeft een stimulerend opvoedingsklimaat, doeltreffende didactische aanpak en biedt een harmonische ontplooiing.

Onze school staat open voor iedereen die zich aansluit bij onze visie.

Christelijk geïnspireerd

Wij zijn de christelijk geïnspireerde basisschool van onze parochie :

 • waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf
 • waar iedereen zich goed kan voelen in een veilig, geborgen en liefdevol schoolklimaat
 • waar christelijke waarden zoals respect, verbondenheid, solidariteit en verantwoordelijkheid doorleefd worden
 • elk kind is welkom ongeacht levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.

Opvoedend

Wij willen opvoedend onderwijs bieden :

 • waar kinderen leren opkomen voor zichzelf en fijne zelfstandige mensen worden die de juiste keuzes maken
 • waar kinderen leren respectvol om te gaan met anderen en hun omgeving. Wij dulden geen vorm van discriminatie, noch van leerlingen, noch van personeel, noch van ouders. Voor ons is iedereen gelijkwaardig en wij behandelen iedereen ook gelijkwaardig.
 • waar we een duidelijke structuur bieden die een houvast wil geven in deze chaotische wereld
 • waar we streven naar een goede verstandhouding tussen alle betrokkenen en dus gevoelens en meningen geuit, begrepen en besproken kunnen worden
 • waar we rekening houden dat elk kind uniek is en kan ontwikkelen volgens eigen talenten en persoonlijkheid
 • waar ruimte is voor groei en creativiteit van leerlingen en leerkrachten.

Harmonische ontplooiing

We beogen een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid.
In de kleuterschool worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd.
In de lagere school is het verwerven van de basiskennis het minimale doel.

De leerkracht is de gids en houdt rekening met specifieke talenten van individuele leerlingen. Alle vormingsaspecten doordringen elkaar.

We streven naar een horizontale & verticale samenhang van het onderwijsaanbod : wij baseren ons hiervoor op het nieuw leerplan ZILL (Zin Leren Zin in Leven)

 1. Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit de engagementsverklaring van het Katholiek Basisonderwijs: samenwerken aan een katholieke dialoogschool.
 2. Socio-emotionele ontwikkeling
 3. Wiskundig denken
 4. Talen
 5. Oriëntatie op de wereld
 6. Muzische vorming & mediale ontwikkeling
 7. Motorische & zintuigelijke ontwikkeling

Stimulerend opvoedingsklimaat

Daartoe creëren wij een stimulerend opvoedingsklimaat. Kinderen zullen betekenisvol leren, inhouden sluiten aan bij hun leefwereld. Probleemoplossend denken en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Op zoek gaan naar gezonde en haalbare leerambities voor elke leerling is een uitdaging. Fouten maken mag, een positief zelfbeeld is belangrijk. Kinderen moeten geloven in hun groeimogelijkheden.

Didactische aanpak

Een doeltreffende didactische aanpak van het team moet de gewenste resultaten beogen. Verschillende werkvormen en technieken worden toegepast. Een open, ontmoetende en begeleidende leerkrachtenstijl wordt gehanteerd.
Er is kans tot interactie tussen leerlingen onderling en leerling/leerkracht. Er wordt gereflecteerd op eigen leren. Het team professionaliseert zich permanent om vernieuwingen succesvol te maken.
Zo veel mogelijk kinderen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkelings- & leertraject is onze grootste zorg. De maximale basiszorg gebeurt door de klasleerkracht. Kijken naar kinderen en hun achtergrond, inspelen op hun noden, stimuleren van mogelijkheden en – indien nodig – redelijke aanpassingen doen vinden wij belangrijk. Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en CLB ondersteunen hierbij. In overleg met kinderen en ouders zoeken we naar het beste traject tijdens de onderwijsloopbaan.

Onze school is een sterke gemeenschap waar we elke partner naar waarde schatten en steeds in overleg zoeken naar optimalisering van de organisatie.
We voeren een participatief beleid.
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op.
Samen staan we sterk!