CLB

CLB = Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Onze school wordt begeleid door CLB “Het Kompas” voor het aanbieden van brede zorg.

VCLB Het Kompas Rumst
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
Telefoon : 03/886.76.04
Email : rumst@clbkompas.be
Website : www.clbkompas.be

Ankerverantwoordelijke : Christel Van Overloop
Arts : Mich Lambrecht
Verpleegkundige : Eline Geerts

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Bijkomende informatie en de openingsuren van de chat vind je op de website van het CLB.

De school heeft in overleg met het CLB een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn de afspraken, de werking en de leerlingbegeleiding vastgelegd.

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen :

  • psycho-sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg
  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaanbegeleiding

De nieuwe CLB werking is georganiseerd in verschillende teams: een ankerteam, een trajectteam, een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team.

Ankerteam

De ankerverantwoordelijke beluistert de vraag van de school en geeft advies en informatie. Indien nodig wordt de vraag doorgestuurd naar het trajectteam die met haar expertise aan de slag gaat. Ook kan de ankermedewerker doorverwijzen naar externe hulpverlening.
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.
De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden.

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders.

Trajectteam

In het trajectteam werken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één school.
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.

Medisch team

In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.
Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.
Wettelijk verplichte contactmomenten: eerste kleuterklas, eerste leerjaar, vierde leerjaar, zesde leerjaar
Vaccinaties (na toestemming): eerste leerjaar (Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en zesde leerjaar (Mazelen, Bof, Rodehond)

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie op de hoogte brengen mocht er bij hun kind een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld.
Bij besmettelijke ziekten horen ook: varicella (windpokken), impetigo (krentenbaard), schimmelwratjes van de hoofdhuid en gladde huid, parelwratjes (mollusca contagiosa) en pediculosis (luizen).

Infoteam

Het infoteam van het CLB organiseert collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang van basis naar secundair onderwijs

Ondersteunend team

Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij alle medewerkers.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.
Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de ouders.
Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.
Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.
CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, kansenbevorderend en oplossingsgericht.

CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang geeft tot een individueel curriculum worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden.

Zittenblijven

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.
De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere.
De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. Het advies van de klassenraad is dus bepalend om te oordelen of een kind al dan niet over kan gaan. Daarbij doet de school uiteraard ook beroep op het CLB. De genomen beslissing wordt door de school schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind aangewezen zijn.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van een toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. Dit centrum biedt ondersteuning op maat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De ondersteuners zijn leerkrachten uit het bijzonder onderwijs die vanuit hun expertise voor leerling en leerkracht binnen de klasgroep ondersteuning bieden.

Ouders met algemene vragen in verband met ondersteuning kunnen terecht bij het volgend aanspreekpunt :
Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant – Nekkerspoelstraat 358- 2800 Mechelen
mailadres : ond.noordbrabant@gmail.com
Coördinatoren : Joke Langmans (0487/30 57 73) & Ilse Van Vlierberghe (0487/30 56 65)

Bij specifieke zorgvragen over je kind kan je terecht bij :
Kleuterschool : zorgleerkracht Lynn Vleminckx
Lagere school : zorgcoördinator Liesbeth Roggen

Specifieke onderwijsbehoeften

De specifieke onderwijsbehoeften die een leerling nodig heeft worden neergezet in een gemotiveerd verslag of verslag steeds in overleg met CLB, ouders, school en ondersteuningsnetwerk.
Wanneer de nood aan aanpassingen voor een leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat een gemotiveerd verslag omgezet kan worden naar een verslag. Het verslag betekent dat de leerling ofwel een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt in het gewoon onderwijs ofwel indien nodig de overstap naar het buitengewoon onderwijs maakt. Indien de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling disproportioneel zijn voor de school.

In dit geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op basis van een individueel aangepast curriculum studievoortgang te laten maken of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgend schooljaar te ontbinden.

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Een leerplichtige leerling kan afwezig zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden :

  • revalidatie na ziekte of ongeval ( maximum 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen)
  • revalidatie voor kinderen met specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waardoor een handelingsgericht advies is gegeven (maximum 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen).

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

  • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
  • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
  • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;
  • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.